Redegjørelse åpenhetsloven 2023
Traasdahl AS

Innledning

Åpenhetsloven har som formål å fremme virksomhetens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Traasdahl AS skal hvert år redegjøre for aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven og offentliggjøre denne. I tillegg skal selskapet regelmessig vurdere sine leverandører opp mot brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Denne rapporten redegjør for prosessen selskapet har gjennomført så langt og videre metodikk i tiden fremover.

Selskapets organisering og driftsområde

Traasdahl AS er en lokal bilforhandler i Tromsø som i tillegg til bilmerkene Nissan og Porsche selger maskiner og utstyr til maskin og landbruksnæringen. Merkevarene i avdeling Maskin og Landbruk er Deutz-Fahr, Zetor, Sunward, Krone, Lovol, Tajfun og Weidemann. Selskapet ble stiftet 30.09.1999 og forhandler Nissan og Porsche gjennom salg av nye og brukte biler, servicemarkedstjenester som service og vedlikehold, reparasjoner, dekkhotell, bilpleie og lakkforsegling. Dette gjelder også produktene i vår Maskin og Landbruksavdeling.

Selskapet selger over 400 biler årlig og omsetter for ca 250 MNok. Selskapet har 32 ansatte og er eid av Traasdahl Eiendom AS.

Traasdahl AS er organisatorisk inndelt i to lokasjoner men en administrasjon. Under administrasjonen hører Økonomi, HR, Digital, samt ulike støttefunksjoner.

Daglig leder i selskapet rapporterer til styret. Styret består av 2 styremedlemmer inkludert styreleder.

Bedriften er bundet av Biloverenskomsten og er i så måte også bundet av tariffavtalen. Vi praktiserer lik lønn for likt arbeid.

Klikk her for å lese mer om Biloverenskomsten.

Interne retningslinjer

Traasdahl AS ønsker å etablere sterke, pålitelige, tillitsfulle og respektfulle relasjoner med våre forretningspartnere og leverandører. Det er ulike risikomomenter knyttet til ulike bransjer og virksomheter.

Traasdahl AS har etablert en metodikk for hvordan vi arbeider med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det vil fremover utføres aktsomhetsvurderinger og tiltak vil vurderes fortløpende. På vår egen nettside er det opplyst om selskapets varslingskanaler, der en kan motta forespørsler om informasjon i forbindelse med selskapets etterlevelse av åpenhetsloven.

Organisering, metodikk og resultat

Risikovurderinger av leverandører er viktig i arbeidet med å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Traasdahl AS er klar over at det kan finnes risikoområder hvor uregelmessigheter kan forekomme i vår verdikjede og det pågående arbeidet med risikovurderinger og leverandørevaluering er derfor viktig.

Traasdahl AS sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger startet med å utarbeide en oversikt over bedriftens leverandører: Da vi er et etablert selskap tok vi utgangspunkt i leverandører benyttet gjennom regnskapsåret 2022.

Denne oversikten ble laget ved å innhente lister over selskaper som Traasdahl AS har betalinger til for den aktuelle perioden.

Etter at det totale antallet leverandører var innhentet ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å kartlegge leverandørene og vurdere hvilke leverandører som etter en vurdering av flere parametere utgjorde de største risikoene for faktiske og potensielle negative konsekvenser for brudd på menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

Formålet med å foreta utvalget var å lage et utgangspunkt for videre oppfølgning og undersøkelser basert på risikoprofil. Siden åpenhetsloven nylig ble implementert, hadde ikke Traasdahl AS kjennskap til hvilken metode som var best egnet til å innhente og vurdere informasjon fra virksomhetene i utvalget. Utvalget er derfor redusert til de Traasdahl AS anser som et håndterbart og fornuftig utgangspunkt for videre arbeid, og hvor vi som selskap kan ha en reell påvirkning og kan utgjøre en forskjell.

Flere av våre leverandører er store virksomheter som selv omfattes av virksomhetsloven og som selv skal utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECD sine retningslinjer. Kartlegging hos flere av disse viser at de har etablert retningslinjer som inneholder forventninger til ansvarlighet hos egne leverandører og forretningspartnere. Leverandørene har prosedyrer for å kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som de selv enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til deres forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester. Gitt disse leverandørenes størrelse, ambisjoner og ressurser velger vi å ikke prioritere disse leverandørene i vår oppfølgingsarbeid og bruker deres aktsomhetsvurderinger som grunnlag for våre egne.

I noen tilfeller betraktes Traasdahl AS som en mindre kunde, mens i enkelte tilfeller betraktes selskapet som en større kunde hvor vi utgjør en betydelig del av leverandørens omsetning. Dette vil i mange sammenhenger være avgjørende for hvilken reell påvirkning vi kan ha gjennom våre tiltak. Vi vurderte det dit hen at det ville være mest hensiktsmessig å bruke ressurser der vi vurderte det som mulig å utgjøre en forskjell.

Arbeidet med å kartlegge og evaluere negativ påvirkning og skade i vår verdikjede tar utgangspunkt i selskapets hovedprosess for kjernevirksomhetene Salg og Service. Både risiko knyttet til egen virksomhet og leverandørleddet er vurdert på bakgrunn av faktisk rapportering.

På bakgrunn av denne kartleggingen innebærer virksomheten i utgangspunktet begrenset risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi har allikevel valgt ut et utvalg leverandører som vi ønsker å gjennomføre en risikobasert bakgrunnsundersøkelse på.

Vi har valgt å prioritere følgende områder nå i første omgang: dekk, bilpleie, skade og lakk, transport og logistikk.

Som metode for innhenting av data vil vi utforme et spørreskjema som sendes utvalget rett over sommeren. Ved å sende ut spørreskjema kan Traasdahl AS få tilgang til relevant informasjon og det vil danne et grunnlag for videre oppfølging og hvor vi kan kontrollere om selskapene har tilfredsstillende svar på våre spørsmål.

Traasdahl AS vil jobbe systematisk med aktsomhetsvurderinger i samarbeid med våre leverandører for å forebygge negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette vil være et kontinuerlig arbeid og vi skal bruke den innflytelsen vi har til å påvirke og påse at det iverksettes tiltak for å forebygge og redusere risiko. Det er viktig at leverandører etablerer prosesser for å håndtere risiko som er identifisert og adresserer systematiske svakheter. Om det avdekkes avvik, vil tiltak bli gjort- og ser man eventuelle behov for bedre risikohåndtering vil det settes i gang oppfølging av dette.

Klikk her for mer utfyllende informasjon om lovverket

Tromsø, 1.mars 2023

Johnny Stensen

Daglig leder